Opdrachtgever

VO-raad

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in het VO

Opdracht

Monitoringscommissie Goed Bestuur VO

Goed bestuur is een belangrijk onderwerp in allerlei sectoren en zo ook het voortgezet onderwijs. Goed bestuur gaat onder andere over kundigheid, moraliteit, medezeggenschap en integriteit. Dit zijn belangrijke aspecten om een onderwijsinstelling te kunnen besturen zodat deze daadwerkelijk publieke waarde voor hun leerlingen en hun ouders kunnen creëren. De commissie goed bestuur ziet hier, a.d.h.v. de code goed bestuur, op toe. Wisselwerkers (Berit Lindemann) is gevraagd in deze commissie de rol van onderzoeks- en governance expert op zich te nemen.

 
 
Actie

Gezamenlijk met de overige leden van de commissie hebben we de uitgangspunten, rolopvatting en activiteiten van de commissie bepaald. De commissie monitort en stimuleert aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de lokale vertaling van de code goed bestuur in het licht van de eigen specifieke context. 

Publieke waarde

De sector wordt gestimuleerd om zelf na te denken over wat goed bestuur in de eigen context betekent en hoe deze in dienst staat van het creëren van publieke waarde voor de eigen doelgroepen. Daarbij wordt het benutten van de medezeggenschap van en horizontale dialoog met verschillende belanghebbenden gestimuleerd. 

Impact

1417
Scholen
120000
Professionals
1000000
Leerlingen